- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : میترا

مطلب مورد بحث:

یک تمرین برای تعریف شاخص و فکر کردن بیشتر به شاخص‌ها


 

تمرین ۱:

تعداد کارهای آغاز شده و به اتمام رسیده:شاخص طولی کمی تاخیری

میزان مطالعه ، آموزش و یادگیری ها: شاخص طولی کیفی پیشرو

دستاوردهای مادی : شاخص طولی کمی تاخیری

میزان خرید یا امانت کتاب : شاخص طولی کمی

میزان احساس رضایتمندی: شاخص کیفی تاخیری طولی

میزان سلامتی :شاخص کیفی طولی تاخیری

تمرین ۲:

۱- تعداد و موضوع کتابهای به امانت گرفته شده

۲- تعداد کتابهای مورد تقاضا جهت خرید / صحافی

۳- تعداد کتابهای برگشتی بدون تاخیرو با تاخیر

۴- میزان رضایت مراجعین

۵- تعداد عضوهای جدید