Menu
نویسنده مطلب : محمد سهروردی نیا

مطلب مورد بحث:

تفکیک تجربه ها به رویداد و احساس و تفسیر - از ضروریات افزایش عزت نفس


رویداد: بعد از ترفیع از طرف دوستان نزدیکم هیچ تبریکی دریافت نکردم

احساس: ناراحتی و عدم اعتماد به دوستان

تفسیر: حتما از حسودی شون خواستن موفقیت منو نادیده بگیرن!

حس الانم بعد از گذشت یک ماه: فکر میکنم واقعا لزومی نداشت بهم تبریک بگن، و اگه میگفتن یا نمیگفتن هیچ تغییری در شزایط بوجود نمی اومد.