Menu
نویسنده مطلب : معصومه فردوس مقدم

مطلب مورد بحث:

تحلیل استراتژیک منابع | مدل VRIO


سربارهای استراتژیک به عنوان یک فرد:

مدرک تحصیلی که فرد فکر میکند فقط لازمه کارهای مرتبط با مدرکش را انجام بده و از انجام کارهای دیگر خودداری کند.

خانواده فرد: میتواند منبع سربار برای فرد باشد یا یک منبع  بیشران برای موفقیت فرد

سربارهای استراتژیک در یک سازمان:سیستم های قبلی که با حضور سیستم های جدیدی که به یک سازمان وارد میشن همچنان با مشکلات زیادی که دارن بازم از آنها استفاده میکنن که به نظرم جزء منابع سربار یه سازمانند.

منابعی که صرفا همراهی رقابتی ایجاد میکنند و موجب بیروزی در رقابت نمیشن:

مثل استفاده از سیستم های رایانه ای در محیط کار و نیز فقط توجه به مدرک تحصیلی کارکنان که الان با ازدیاد مدارک دانشگاهی مزیتی رقابتی محسوب نمی شود.