Menu
نویسنده مطلب : محمد مهدی حیدری

مطلب مورد بحث:

بهترین معلم ریاضی کیست؟


من فکر می کنم یادگیری از اشتباه قوی ترین و پایدار ترین نوع یادگیری است زیرا می تواند بر مدل ذهنی فرد اثر بگذارد و تحلیل اشتباه خیلی از تاریکی های ذهن افراد را روشن می کند. در واقع یادگیری از تفکر عمیق و تحلیل اشتباهات صورت می گیرد.

اشتباه کردن ما رو به واقعیت نزدیک تر می کنه.

البته منظورم از اشتباه ۲ چیز هست: ۱٫ اشتباهات متفاوت ۲٫ اشتباهات تکراری اما از راه های متفاوت.