Menu
نویسنده مطلب : نیما شریفی

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


۱- منظور این که محتوای آموزش داده شده را به عنوان مثال نتوانیم در زندگی شخصی یا شغلیمان به کار ببریم و به نوعی بهره وری را افزایش دهیم.

۲- منظور اینکه بتوانیم دانش آموخته شده را با تمرین کردن به مهارت تبدیل کنیم.

۳- باید اساتید با تعریف پروژه متناسب با درس داده شده، دانشجویان را به تحقیق، اندیشیدن و نحوه به کار بردن آن مجاب کنند.