Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

روش های بخش بندی بازار: استفاده از پیش فرض ها / استفاده از داده ها


یک شرکت محصول ساختمانی برای سقف کاذب تولید می کند پیش فرض آن ها بخش بندی بر اساس کارفرمای ساختمان تجاری و فروشگاه و یا کارفرمای مسکونی
بر اساس داده ها به این شکل که محصول را در پروژه های مختلف عرضه شود و اظهار نظر آن ها ثبت گردد شاید ملاک اصلا کاربری نباشد تامین هزینه جهت تامین این محصول برای کارفرمایان ملاک بخش بندی باشد