Menu
نویسنده مطلب : مسعود عباسی

مطلب مورد بحث:

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟


از نموپه های بارز آن مساله کم آبی  عدم توسعه کشاورزی بهینه در مملکت ماست. علیرغم پیشرفت وسایل و تجهیز و مکانیزه شدن آن کماکان با مشکل مواجه هستیم و این پروسه روز بروز بدتر میشود.

دفع و انهدام و استفاده از زباله نمونه دیگر است.