Menu
نویسنده مطلب : علی صالحی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا انتهای این راه همون چیزی هست که من میخوام؟
مدت هاست که این سوال توی ذهن منه
مرت هاست که برای کار های روز مره هم دچار تردید میشم
انقدر که این تردید من کیستم و به کجا میروم وجودم رو فرا گرفته که قادر به انجام کاری نیستم
شما تو این ایا ها گیر نکنید مهم ترین قدم حرکت اول هستش لطفا قدم اول رو بردارید!
ع_ص_پونه
علی صالحی