Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

پارادایم چیست ؟ پارادایم شیفت به چه معناست؟


ظهور ابزار انتقال تصاویر ویدیویی آنلاین در حاضر به عنوان ابزاری جذاب و سرگرم کننده محسوب می شود و هیچ تغییر پارادایم جدی را موجب نشده است اما در آینده. به عنوان ابزاری جهت منفک شدن دفتر مرکزی شرکت ها می شود از این طریق که رییس شرکت می تواند مونیتور و وضعیت کاری آن هارا از طریق انتقال تصاویر آنلاین در منزلشان چک کند و کلا تعریف خیلی از مشاغل تغییر خواهد کرد و پارادایم ذهنی مردم را در مورد کیفیت شغل ها تغییر خواهد داد تا آنجا که شغل هایی که برای رفت و آمد به محل کار اجتناب ناپذیر باشند از دسته مشاغل سخت محسوب خواهند شد!