Menu
نویسنده مطلب : صدرا علی آبادی

مطلب مورد بحث:

عباس کیارستمی و مصاحبه او در مورد فیلم کلوزآپ


بین همه تسلیت های مناسب و تسلیت های اغراق آمیز و باز اعتراض عده ای به این نوع تسلیت ها، تاثیر گذارترین چیزی که در این دوروز در رابطه با او دیدم یک مصاحبه ویدیویی از او بود. لینک دانلود بخشی از آن را اینجا گذاشتم.

حجم بسیار کمی(دومگابایت) دارد میتوانید آن را اینجا از  ( + ) دانلود کنید.

صداقتش تکان دهنده بود. او و ما در زمان مکانی زیست میکنیم که بمب باران ریا و آرمان لحظه ای قطع نمیشود و او اینچنین و به سادگی میگوید اگر بین آثارم و خودم قرار باشد یکی بماند، خودم را انتخاب میکنم.

در یکی از این تیترها خواندم “مردی که حقیقت را یافته بود” و کاش ادامه میداد “مردی که میدانست حقیقتی وجود ندارد و هرچه هست زندگی ست”

اورا دوست داشتم و دارم.

خداحافظ آقای کارگردان