Menu
نویسنده مطلب : آرام آخوندی

مطلب مورد بحث:

رید هافمن و مقاله در مورد شبکه های اجتماعی


اخیرا زیاد درگیر شبکه سازی نیستم. اما وقتی هم اقدام کنم معمولا از نوع رابطه سازی و دور از معامله گری هست. اما دیدگاه استفاده از ظرفیتهای بینابینی رو از دست نمیدم. این دیدگاه بار سنگینی برای کسی نداره و معمولا اشتراک گذاری اطلاعات و تقویت روحیه و گفت و شنود درباره مسایل موجود بر سر راه فرد دیگر،عمده راههای مورد استفاده من هستند. گاهی هم هدیه دادن در موقعیتهایی مثل تولد دوستان و اعیاد و…امروزه عمق بخشی به ارتباطات موجود رو به گسترش شبکه های ناشناس و سطحی ترجیح میدم.