- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : امیرحامد نوری

مطلب مورد بحث:

کارآفرینی با ده هزار تومان


سلام باهوش بودن یاخود راباهوش دانستن یکی ازعوامل موفقیت است که البته به نظر من دربسیاری از موارد به جای اینکه سکوی پرتاب باشد مکانی برای در جا زدن بوده است یعنی فرصتی است که به تهدید تبدیل شده است چون در زندگی تلاش وکوشش بیشتر از هوش به درد میخورد البته خوش به حال کسی که هر دو اینها رادارد.