Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

در ستایش سکوت | برای تمرین سکوت وقت بگذاریم (ارلینگ کاگه)


سکوت ..

خیلی وقتها در غمبارترین لحظات زندگی ، می خواهیم تنها باشیم .شاید در اتاقمان و در را هم به روی همه ببندیم .. چرا؟ چون احتیاج به سکوت و بازیافت روحیه تحلیل رفته خود داریم ..

برای مطالعه، نوشتن و .. نیاز به سکوت دیگران داریم ، چون صدای بیرون رشته افکار ما را پاره می کند…

سکوت و نشنیدن صداها، و تمرکز روی صدای درون یعنی کنکاش و یافتن مهره های کنار گذاشته شده ای در وجودمان که می توانند حال اکنونمان را متحول کنند ..