Menu
نویسنده مطلب : محسن کشاورزرضا

مطلب مورد بحث:

ماهی یا ماهی‌گیر؟


در مورد تصویر سوم( بطری و ماهی) نقل به مضمون  مطالبی به ذهنم رسید:

“حضرت علی (ع):   به درستی که
دنیا بار کرده است، پشت کرده است و می رود. /  آخرت بار کرده است، رو کرده است و می آید.”

در تصویر وقتی ظرف سر ماهی کوچکتر هست، سخنی زاهدانه:
و گفت: در دنیا اندیشه است و غم؛         و در آخرت عذاب و عقاب.

هرکه دور افتد از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش
همانطور که اگر جسم و عقل جدا باشند مطلوبی حاصل نمی شود،
دنیا و عقبی هم بهتر است همواره باهم باشند.

گلستان:  شبی در بیابان مکه از بی خوابی پای رفتنم نماند سر بنهادم و شتربان را گفتم دست از من بدار…. گفت ای برادر حرم در پیش است و حرامی در پس اگر رفتی بردی و گر خفتی مردی

هنر بزرگ، هنر فاصله‌هاست
آدم، زیادی نزدیک باشد می‌سوزد، زیادی دور، یخ می‌زند
باید نقطه‌ی درست را پیدا کرد و در آن ماند  . . .  کریستین بوین