Menu
نویسنده مطلب : محمد وکیلی

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


آیا افزایش درآمد موجب بالا رفتن رفاه میشود ؟
درآمد کدام بخش جامعه ؟افزایش درآمد سایر پارامتر های اقتصادی چه تغییری کرده است ؟افزایش به چه مقداری ؟افزایش در چه بازه زمانی ؟ منظور از رفاه چیست ؟
تحلیل بر اساس افق زمانی :
کوتاه مدت :افزایش رضایت -رفع نیاز های ضروری
میان مدت :افزایش تقاضا -تقاضا به سمت تامین نیاز های ثانویه
بلند مدت :در صورت عدم تناسب عرضه و تقاضا افزایش قیمت ها-افزایش مصرف گرایی -بوجود آمدن نیاز های لوکس -کاهش رضایت و رفاه