Menu
نویسنده مطلب : سمیه قجاوند

مطلب مورد بحث:

مهارت مناسب شغل شما


۱-کارشناس فروش :  به شغل روانکا و نزدیک است بدلیل ارتباط زیاد با مردم ومشتریان وفرآیند کاریش غیرتکراری است به دلیل اینکه با اقشار مختلفی از جامعه انسانی با طرز تفکر ورفتارهای گوناگون سروکار دارد وبرای متقاعد کردن آنها برای خرید می بایست از راه ها وشیوه های متفاوتی استفاده کند .

۲- کارشناس کنترل پروژه : به مدل جراح مغز  نزدیک است بدلیل ارتباط کمتری با مردم و مشتریان دارد وفرآیند کاریش هم غیرتکراری است ممکن است هرپروژه منابع ومسائل ومشکلات متفاوتی با بقیه داشته باشد ونیاز به دانش و اطلاعات مخصوص به خودراداشته باشد.

۳-راننده تاکسی: به مدل پرستار نزدیک است به دلیل ارتباط بسیار گسترده با مردم وداشتن فرآیند کاری تکراری ……………………………………