- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : محمدحسین پورعباس

مطلب مورد بحث:

تعریف پایداری چیست؟ | بررسی مفهوم پایداری در مدیریت و کسب و کار


طرح زوج و فرد می تواند تا مدت زمان طولان یاثر گذار باشد اما پایدار نیست چون با روند افزایشی تولید خودرو و د رمقابل آن روند کند  جمع آوری خودروهای فرسوده دوباره جمعیت خودروهای هر یک از گروه های فرد یا زوج به تعدا جمعی کل خودروهای فعلی خواهد رسید.