Menu
نویسنده مطلب : سوسن نظری

مطلب مورد بحث:

با دو شخصیت درون خود چه می‌کنید؟


تا حالا پیش نیامده بود که با این نوع نگاه به درون خودم توجه کنم. همیشه فکر می کردم فقط یک قطب و بعد درونم وجود دارد.

اگر درون گرا هستم پس همیشه مانند یک درون گرا عمل کرده ام. اگر فردی رهبر نیستم پس همیشه این گونه بوده است.

اما حالا که دقت می کنم می بینم که خیلی وقت ها متفاوت با آن چه همیشه بوده ام عمل کرده ام.

شاید متناسب با شرایط و موقعیت موجود مجبور به انتخاب شده ام که کدام قطب را بروز دهم.

شاید همین دو قطبی بودن سبب شده است که هنگام کار انعطاف پذیرتر از درون خانه باشم.