Menu
نویسنده مطلب : علی

مطلب مورد بحث:

کارن هورنای | زندگی عصبی و تأمین امنیت اجتماعی


به نظرم یکی از منابع بایدها و نبایدها غرور خود انسان هست. جدای از چوب معلم و جذبه پدر و مادر و… غرور و خود برتر بینی و رفتارهایی شبیه این دو؛ بایدها و نبایدهایی به انسان تحمیل میکنن که شاید به مراتب مخربتر از هر جامعه دیکتاتوری روی انسان و اطرافیانش تاثیر مخرب بگذاره.

مثل افرادی که به خاطر غرور از خندیدن به اتفاقی شاد خود داری میکنن یا زود سلام کردن برای اون ها یه نباید هست .