Menu
نویسنده مطلب : احسان

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت ارتباطی | ارتباط، زبان زندگی است


آنتونی رابینز در کتابش به اسم قدرت شگفت درون دو فصل داره که در اونها درباره قدرت کلماتی که باهاش با خودمون صحبت می کنیم و هچنین عباراتی که با اونها وضعیت روحی یا حتی فیزیکی و یا حتی رویدادهای بیرونی رو برای خودمون توصیف می کنیم صحبت کرده. به نظرم مطالعه اون فصل ها به شدت در درک بهتر این موضوع میتونه موثر باشه.