Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

تعریف سینرژی یا هم افزایی چیست؟ Synergy


سینرژی را هم افزایی  نیز می گویند.

در دنیای کسب و کار سه عامل  Sharing  ، Flexibility/stability  و task- dependence  باعث میشود هم افزایی ( یا سینرژی ) اتفاق بیافتد و لی در صورتی که این عوامل وجود نداشته باشد ( و عوامل دیگری که نام برده نشده ) می تواند اثر معکوس رخ دهد.

در واقع سینرژی وقتی رخ می دهد که برآیند نیروها هم جهت باشند و اگر هم جهت نباشند ، برآیند نیروها منفی خواهد بود همانگونه که ما در کار تیمی متاسفانه با این موضوع گاهی مواجه هستیم.

آنچه که می خواستم مطرح کنم این هست که من با سینرژی ابتدا در علم مواد فعال سطحی ( خیلی سالها پیش ) آشنا شدم و جالب است بدانید در مواد شوینده هیچ وقت از یک ماده فعال سطحی استفاده نمی کنند بلکه  دقیقا به منظور سینرژی از آمیزه و ترکیب آنها استفاده میشود چرا که  ترکیب مواد در مقایسه با تک تک آنها  باعث میشود کشش سطحی بیشتر کم شود و در نهایت موجب شویندگی بیشتر می شود.

به علت این آشنایی با سینرژی ما همیشه در محل کار این اصطلاح را برای افزایش توانمندی همکاران برای کارهای گروهی استفاده می کردیم اگرچه بعضی افراد به تنهایی برآیند بهتری در مقایسه با کار جمعی دارند چون به فهرمان شدن می اندیشند.