Menu
نویسنده مطلب : حمید مرادی

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


سوال : آیاتخفیف های مناسبتی برای فروشگاه های اینترنتی یا عرضه کنندگان خدمات نرم افزاری که مشتری ثابت دارند باعث افزایش فروش می شود؟

درافق زمانی کوتاه مدت شایدبتواند مشتریان بیشتری را جذب کند

درافق زمانی بلندمدت مشتری در زمان مناسبت دوباره منتظر تخفیف هایی در سطح تخفیف قبلی است

محدوده اثرکوچک جذب کاربران بیشتر و محدوده اثر بزرگ کاربرانی که منتظر تخفیف های مناسبتی هستند

راه حل: تخفیف در زمان های تصادفی