Menu
نویسنده مطلب : سکینه شفیعی نژاد

مطلب مورد بحث:

خلاقیت در حل مسئله


برای اینکه خلاق نباشد:

– به امور و پدیده های مختلف زندگی دقت و توجه نمی کند.
– نسبت به درک روابط بین پدیده ها بی تفاوت است و از مطالعه و بررسی بیزار است.
– به نقد و بررسی سوال های مختلفی که در ذهنش بوجود می آید نمی پردازد.
– به همه جوانب یک موضوع و مساله توجه ندارند.
–  در حل یک مساله تمرکز حواس بیشتری را از خود نشان نمی دهد.
– به راه حل هایی که ممکن است از دید دیگران اهمیت چندانی نداشته باشد، فکر نمی کند.
– افکار و عقایده خود را به راحتی مطرح نمی کند همچنین از مواجه با عقاید مختلف استقبال نمی کند.
– برای حل مسائل و مشکلا ت، راه های مختلف را بررسی نمی کند.
– خود را محدود به نظرات دیگران می کند.
– کنجکاو نبوده ودر جست وجوی اطلا عات جدید و نو نیست.
– از قدرت تصور سازی ذهنی پایینی برخوردار است و به تفکرات خود، عینیت نمی بخشند.
– مثبت نگر و پرانرژی نیست.
– برای هر سوالی آمادگی ارائه پاسخ های مختلف را ندارند.
– اطلا عات و تجارب خود را در موقعیت های مختلف گسترش نمی دهد.
– از دیگران و کودکان سوال هایی را نمی پرسد که پاسخ های متعدد داشته باشد.
– تصورات ذهنی خود ودیگران را تقویت نمی کند، (زیرا تصویر سازی کمک می کند تااطلا عات در حافظه  بلند مدت بیشتر ذخیره شود)
– در نوشتن داستان یا کشیدن نقاشی و …  از نمونه (مدل) به جای استفاده از طرح های خلا ق ذهن خود استفاده می کند.
– آن چه را که می خواند، می بیند و می شنود، مهم ترین نکات آن را یادداشت نمی کند.
 – هر فکر جدیدی که به ذهنش می رسد را روی کاغذ نمی آورد.
– اجازه نمی دهد هر سوالی را از او بپرسند و سوالا ت آنان را جدی نمی گیرد.
 – از بازی های فکری، ساخت اشیا با گل، مجسمه سازی، نقاشی و داستان نویسی که موجب شکوفایی ذهن و خلاقیت می گردد، استفاده نمی کند.
– از طرح سوال های باز و تکمیل جملات و داستان های ناتمام  که در رشد تفکر خلا ق موثر است،استفاده نمی کند.
-از موقعیت هایی مانند مسافرت، بازدید از موزه ها، رفتن به مکان های تفریحی و فرهنگی جهت آموزش تفکر خلا ق استفاده نمی کند.