Menu
نویسنده مطلب : هدی صادقیان

مطلب مورد بحث:

مدیریت خشم | برخی از روش های ناکارآمد تخلیه خشم


اگر بپذیریم که Free will (http://www.informationphilosopher.com/freedom/libet_experiments.html) به مفهوم کلاسیک اون دیگر وجود ندارد، رفتار های ما، خروجی نحوه فکر ما و یا همان mind set ما در کنار شرایط شیمیایی مغز ماست و نه تصمیم ما. نحوه فکر ما هم نتیجه تغییرات تدریجی ناشی از تاثیرات بیرونی و درونی و تجمیع این تجربیات در طول زمان است.
در نتیجه محرک بیرونی، تنها زمانی می تواند به ری اکشن ما تبدیل شود که این نحوه فکر اجازه عبور رفتار را بدهد. به بیان دیگر، تصمیم بر اعمال و یا جلوگیری از خشونت تنها یک illusion است. این شیمی مغز و گذشته ماست که اجازه یا عدم اجازه اجرای رفتار را اعمال می کند.