- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : رحیم خورشیدی علی کردی

مطلب مورد بحث:

تعارض شناختی (ناهماهنگی شناختی)


سلام بر مهاجران خوشفکر از تفکر مدرک گرایی به مهارت جویی وسرسلسله این تفکر(تا بحال سلام به این طویلی دیده بودید؟)

به قول یکی از هم متممی ها ،تمارین این درس ها زندگی آدم را شخم می زنه.یعنی باید برگردی به گذشته وسیستم دویی هم برگردی.

 

۲- به تصمیم‌های مهم زندگی خود برگردید. آیا می‌توانید حدس بزنید که در مورد برخی از آنها گرفتار پدیده کوری تصمیم گیری باشید؟

۱-انتخاب رشته الکترونیک،علی رغم لذت نبردن از الکترومغناطیس و…

۲-ازدواج

۳-و…..

 

۱- آیا در اطراف خود کسانی را می‌بینید که دچار کوری تصمیم گیری شده باشند؟ به عبارتی، امروز وقتی تصمیم‌های گذشته خود را مرور و تحلیل می‌کنند، با اصول و معیارهایی آنها را توضیح دهند که می‌دانید معیار اصلی آنها در زمان تصمیم گیری نبوده است؟

چه قدر خوب است این کوری تصمیم گیری منجر به اتفاقات خوب در زندگی  شده باشد.