Menu
نویسنده مطلب : زینب الف

مطلب مورد بحث:

عزت نفس چیست؟ بررسی راهکارهای افزایش عزت نفس (نقشه راه درس)


یک روز رفتم پیش یک مشاور. گفتم من از زندگی ام راضی نیستم. ازم خواست که درباره زندگیم براش توضیح بدم و من شرایط زندگیم رو گفتم. بعد ازم خواست خواسته هام از زندگی رو براش یادداشت کنم و ببرم.

و برام تعریفی از کمبود عزت نفس ارائه داد، که وقتی فاصله خواسته هات از زندگی با چیزی که هستی زیاد میشه، عزت نفست پایین میاد و هر چی این فاصله بیشتر بشه، عزت نفس هم پایین تر میاد.

این تعریفیه که من از عزت نفس در ذهن دارم. و البته همیشه کمال گرایی در وحودم بوده و باعث شده که بیشتر و کامل تر بخوام.

حتما این درس رو دنبال می کنم.