Menu
نویسنده مطلب : کیمیاگر

مطلب مورد بحث:

آیا در ارتباطات و مذاکره رفتار انفعالی تهاجمی دارید؟


من کلا یک زمانی رفتار انفعالی تهاجمی جز االگوهای رفتاریم بود. و حتی یکبار بخاطر این رفتار یک شرکت بزرگ رو ترک کردم. این که ما به عنوان یک کارمند بدونیم چه زمانی آگاهانه در برابر چه کسی از این تکنیک استفاده کنیم خیلی مهمه، اما الگو برداری دایمی از اون ما رو از یک شخصیت حرفه ای دور می کنه.