Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا معراجی

مطلب مورد بحث:

مهارت ارتباطی: زبان منفی - زبان مثبت


برای چی گوشی من رو زیر و رو می کنی؟

تو خیلی فضولی

جایگزینی به صورت زبان مثبت:

بهتره قبل از اینکه تمام قسمت های گوشی من رو ببینی از من اجازه بگیری

 

تو حق نداری به من دستور بدی که چیکار کنم

جایگزینی به صورت زبان مثبت:

بهتره نیازهات رو به صورت درخواست با من مطرح کنی تا بتونیم دربارشون با هم صحبت کنیم