Menu
نویسنده مطلب : امیررضا رادفر

مطلب مورد بحث:

مشکلات کار تیمی اثربخش | تفکر گروهی یا گروه اندیشی


شاید بارز ترن مثال برای من دوستان صمیمی من بودند که یک کافه تاسیس کرده بودند وکار آنها شروع خوبی داشت ولی در طول مدت دچار این تله ها شدند. وقتی در زمینه هایی از آنها انتقاد میکردم جواب آنها همیشه بهانه و توجیه بود. همچنین به مرور زمان انتقاد ها کم شد بین خودشان و بیشتر دلخوری ها بین آنها بدون آنکه حل شود رشد میکرد. در نهایت به جایگاهی رسیدند که هم این اتفاقات باعث شد دیگر نتوانند کار کنند و هم باعث کم شدن مشتری و بسته شدن کار شد.