Menu
نویسنده مطلب : کریم احسنی

مطلب مورد بحث:

تجزیه و تحلیل به عنوان یکی از مهارتها در یادگیری


کتاب تئوری انتخاب نوشته‌ی ویلیام گلسر از جمله منابعی است که به صورت تحلیلی به بررسی چگونگی ارتباط انسان‌ها با یکدیگر و نیز مسئله‌ی اساسی موجود در آن پرداخته است. این کتاب به این می‌پردازد که غالب افراد جامعه با چه پیش‌فرض رفتاری با یکدیگر تعامل دارند و در نهایت می‌کوشد که راهکاری برای اصلاح این پیش‌فرض ارائه دهد. من به شخصه با مطالعه‌ی این کتاب، قدرت تحلیلم در رابطه با چرایی ضعیف‌بودن ارتباطات در انواع مختلفی از آن در جامعه‌ی حاضر ایران، بهبود یافته است.