Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

چه چیزی انگیزه سفر را ایجاد کرده است؟


به کجا چنین شتابان؟
گون از نسیم پرسید. 
دل من گرفته زین جا! 
هوس سفر نداری 
زغبار این بیابان؟ 
همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم.
به کجا چنین شتابان ؟
به هر آن کجا که باشد بجز این سرا سرایم. 
سفرت به خیر اما 
تو و دوستی خدا را 
گر از این کویر وحشت  
به سلامتی گذشتی… 
به شکوفه ها 
به باران 
برسان سلام ما را. 
<شفیعی کدکنی>