Menu
نویسنده مطلب : رحیم

مطلب مورد بحث:

درباره دوستی: آیا هنوز باید با او دوست بمانم؟


– کسایی که مدل ذهنی بسته ای دارند و حرف درست را فقط  حرف خودشان می دونند و حرف بقیه را همیشه غلط می دونند بیشتر سعی می کنند شما را بهم بریزند ایراد گیری شان را در پوشش نصحیت ، خیرخواهی ،دلسوزی ، انتقاد سازنده  و … به مغز شما فرو می کنند

-افرادی که از بدی  دیگران بیشتر از خوبیشان به تو می گویند مطمئنا روزی این بلا را سر  شما هم  خواهند کرد

– کسانی که زیاد دروغ میگویند  و بعد از ابنکه دروغشان برملا شد بجای عذر خواهی دنبال هزار و یک بهانه میگردند تا دروغ شان توجیه کنند

-کسانی که صرفا بخاطر با  دلایلی همچون ( پول- پست – قدرت – …) با شما دوست شدند و به خصایل رفتاری شما خوب یا بد باشه کاری ندارند اینها موقتا باهوتون خواهند بود