Menu
نویسنده مطلب : شهریار ناصح

مطلب مورد بحث:

خودشناسی - ویژگی‌های خودمان را بهتر بشناسیم


گاهی نتوانستن های ما تنها به دلیل عدم خودشناسی است.

خودشناسی - ویژگی‌های خودمان را بهتر بشناسیم

تعبیر من از این حالت این است که کسی کفشی را به پا کرده باشد و به زور بخواهد بندهایش را ببندد و تعجب کند که چرا با این همه دردی که دارد می کشد و با این همه زوری که دارد می زند چرا این بندها بسته نمی شوند و حتی وقتی هم بسته می شوند بعد از دو قدم دوباره باز بشود.

گاهی ما یادمان می رود که شماره آن کفش را با شماره پای خودمان چک کنیم و ببینیم آیا اصلاً کفش اندازه ای برای پای خودمان انتخاب کرده ایم که حالا بخواهیم با هر تلاشی که شده آن را به پا کنیم و مسیر موفقیت را با آن بپیماییم.