Menu
نویسنده مطلب : علیرضا

مطلب مورد بحث:

فقر نوازش و قوانین نادرست در اقتصاد نوازش


دو مورد از پنج قانون اقتصاد نوازش که جلوتر بهش اشاره کردم در خصوص من صادقه و بشدت باهم دیگه در ارتباطه، قطعا تلاش می کنم تا این روند و تغییر بدم..

هیچ‌وقت به کسی نشان نده و نگو که نیاز به نوازش داری (مورد اول) و حتی وقتی نیاز به نوازش داشتی و کسی آن را به تو داد، آن را نپذیر. (مورد سوم)