مونا رأفت - اینترنت اشیا چیست و کاربرد آن در کجاست؟ (سواد دیجیتال)
Menu
نویسنده مطلب : مونا رأفت

مطلب مورد بحث:

اینترنت اشیا چیست و کاربرد آن در کجاست؟ (سواد دیجیتال)


یک مثال خیلییی کاربردی که در این دوره بیش از ۹۰درصد مردم جهان و ایران باهاش آشنایی دارند و در طول روز استفاده میکنند کارت های بانکی هستند که بر مبنای دیجیتال کار میکنند و محاسبه کامپیوتری دارد.کارت های بانکی رایجترین وسیله در بین عموم مردم است.