Menu
نویسنده مطلب : ناهید عبدی

مطلب مورد بحث:

جنگل استراتژی | مکاتب استراتژی از دیدگاه مینتزبرگ


پیچیدن نسخه‌ای برای استراتژی که به تعبیر مینتزبرگ مبتنی بر نگاه کردن به محیط‌های باز باشد نه قفس‌های بسته، برای دیگران ساده است اما وقتی همین توصیه‌ها را می‌خواهیم برای کسب‌وکار خود پیاده‌سازی کنیم اغلب با شکست مواجه می‌شویم.
 
شاید بیشترین شکست هم متوجه خطاهای شناختی باشد که داریم و هراندازه هم تلاش کنیم تا دیدگاه‌های حاصل از زوایای مختلف استراتژی را در تصمیمات خود دخیل کنیم، درنهایت به این موضوع می‌رسیم که «فاصلۀ تئوری تا عمل زیاد است و بسیاری از این تعاریف برای شرایط خاص من موضوعیت ندارد.»
 
به همین دلایل فکر می‌کنم توانایی نگاه کردن به استراتژی به‌عنوان موضوعی چند ساحتی نیاز به تمرین و تکرار آن به‌مرورزمان دارد.
خیلی وقت‌ها به‌سادگی قادر نیستیم تفاوت مسائل مهم کسب‌وکار را از موضوعات عادی و روزمرۀ زندگی تمیز و تشخیص بدهیم. ازاین‌رو شاید یکی از بهترین راه‌ها برای رسیدن به دیدگاه چندجانبه و گسترش دامنۀ دید و تصمیم‌گیری این باشد که اخذ استراتژی درست در رابطه با موضوعات مختلف را از موضوعات روتین و نه‌چندان عجیب‌وغریب آغاز کنیم.
 
برای برنامه‌ریزی، طراحی و شکل دادن به تفکری بلندمدت و همه‌جانبه گاهی لازم است از تعاریف عبور کنیم و با آزمودن نگاه‌های مختلف استراتژی در موقعیت‌های متفاوت به همراه سعی و خطا، عضلات تصمیم‌گیری را در خود پرورش بدهیم.