Menu
نویسنده مطلب : یوسف خوشنام

مطلب مورد بحث:

تعریف سیستم و تفکر سیستمی


سلام

موارد دیگری که انتظار می رود در درس های بعدی به آنها گسترده تر پرداخته شود:

– انواع سیستم ها و نحوه مدل سازی آنها

– فرصت ها و تهدید های هرسیستم و نحوه مدیریت آنها

– چرخه عمر هر سیستم

– نحوه تاثیرگذاری سیستم ها بر یکدیگر

– توسعه سیستم ها و روش های افزایش بهره وری در هر سیستم