Menu
نویسنده مطلب : زهره تفضلی

مطلب مورد بحث:

چالشها و سختی های کار فروش و فروشندگی


یکی از چالش های فروش ، زمانی است که بعد از ماهها کار روی پروژه ؛ از معرفی تا ارایه قیمت و چانه زنی های بعد و تامین بودجه خرید در لحظه آخر یکی از رقبا فقط برای گرفتن پروژه، کار شکنی کرده و قیمت را تا نصف پایین آورده و کل زحمات چندین ماهه از بین می رود.