Menu
نویسنده مطلب : میثم حاجی زاده

مطلب مورد بحث:

یک تمرین کوتاه اما اثربخش برای تسلط کلامی


کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

نوشته نپلئون هیل

احساس بعد از مطالعه: امیدواری

این کتاب محتوایی انگیزشی دارد که با مطالعه آن میتوانیم روحیه خود را تقویت کنیم .یکی از ویژگیهای مثبت کتاب این است که خالی از دانش نیست.به این معنی که با خواندن آن تنها روحیه خود را تقویت نمیکنیم بلکه مطالبی خواهیم آموخت که در جهت موفقیت از آن استفاده کنیم و آماده خواهیم شد برای رویارویی با اتفاقات پیش رو . اتفاقی که در حین مطالعه و پس از آن برای من افتاد اینطور بود که زمانیکه کتاب را میخواندم مشتاق بودم که بدانم در صفحه های بعدی چه حرف تازه ای خواهد زد و چطور میتواند فعل توانستن و باور به این موضوع را در من تقویت کند و همینطور که مطالعه میکردم هر لحظه حال بهتری داشتم.بعد از اینکه کتاب به پایان رسید با خودم گفتم ارزشش را داشت و با یک روحیه بالا به کارم ادامه دادم .