Menu
نویسنده مطلب : احسان حاجب زاده

مطلب مورد بحث:

نقطه شروع مذاکره


بیشتر اینجور احساس می کنم که استراتژی های شروع تهاجمی و شروع از نقطه پایان برای حفظ خط قرمز های مذاکره کننده و در جاهایی که از ابتدا احساس می شود که این حدود رعایت نخواهد شد کاربرد دارد ( که البته گاهی هم تصمیم های اشتباه احساسی باعث انتخاب اینچنین استراتژی هایی می شود .)شاید اگر حساب شده و با برنامه استفاده نشوند بیشترین ضرر را به فرایند کلی مذاکره وارد کنند،چون نقطه آغاز مذاکره هستند و هیچ تعدیل و نرمشی در مواضع ندارند.

شروع از نقطه آخر کمترین استفاده را در مذاکرات بنده دارد و گمان می کنم برای مذاکراتی که مثلا برای احقاق حقی صورت می گیرد شاید چنین شروعی لازم باشد .