Menu
نویسنده مطلب : دانیال عظیمی

مطلب مورد بحث:

تعریف صنعت چیست؟ تفاوت بازار و صنعت در کجاست؟


من کسب و کار رو آهنگ سازی موسیقی سنتی در نظر می گیرم:
۱- تعریف این صنعت براساس نیاز: تمام کسانی که به سرگرم کردن افراد مشغول اند.(صنعت سرگرمی)

۲- تعریف این صنعت براساس فرآیند یا تکنولوژی: تمام افرادی که در تمامی سبک های موسیقی،  آهنگ سازی می کنند.(صنعت موسیقی)

۳- تعریف این صنعت بر اساس محصول : تمامی آهنگ سازان موسیقی سنتی   (صنعت موسیقی سنتی)

انتخاب از تعاریف ۱ تا ۳ به ترتیب فرصت ها و تهدید ها و رقابت های بیشتری را به وجود می آورد.