Menu
نویسنده مطلب : روح اله دیداری اردکانی

مطلب مورد بحث:

انضباط شخصی | نظم شخصی یا نظم درونی چیست؟


تصمیم های منطقی با درنظرگرفتن معیارها، خواسته ها و شرایط شخصی فرد تصمیم گیرنده اتخاذ می شوند. اما تصمیم های قابل دفاع، فقط برای توجیه اقدام آن شخص نزد افکار عمومی (خانواده-دوستان یا همگاران) گرفته می شوند. شاید بتوان گفت، اتخاذ یک تصمیم منطقی، منجر به ایجاد ارزش خواهد شد اما تصمیم قابل دفاع فقط یک نوع خودنمایی است که در کم خطرترین حالت، یک عمل خنثی است وگرنه که منجر به خسارت مادی یا معنوی می شود.

مثال: خانواده ای از طبقه متوسط، که تصمیم میگیرد منزلی را در یکی از محلات گران شهر اجاره کند (تا شاید اینطور بتواند دیگران را قانع کند که از طبقه (!) اجتماعی بالاتری هست. ) در حالیکه این تصمیم در دراز مدت باعث مصرف شدن پس انداز خانواده خواهد شد. قربانی اتخاذ تصمیم قابل دفاع (برای توجیه خود در مقابل دیگران) بجای اتخاذ تصمیم منطقی شده است. تصمیم منطقی، انتخاب یک محله متوسط بود تا منابع  حاصل از این صرفه جویی (پول-زمان-…) صرف امورات با اولویت بالاتر مثل آموزش فرزندان شود.