Menu
نویسنده مطلب : حسن قاسمی

مطلب مورد بحث:

بهترین معلم ریاضی کیست؟


من معمولا کتاب های زیادی در حوزه موفقیت مطالعه کرده ام. چیزی که جالب بود، این بود که مفهومی به نام شکست وجود ندارد، بلکه این “رویکرد ما نسبت به آن موضوع” بوده است که میتواند آنرا شکست و یا پیروزی تلقی کند.

اصولا مفهوم عمیقی در شکست نهفته است که نامش کسب تجربه و یادگیری میباشد، تا شکستی صورت نگیرد، مفاهیم ناپیدای یادگیری دیده نمیشوند و در یادگیری و تجربه اندوزی و کسب مهارت نمیتوان به کمال رسید.