Menu
نویسنده مطلب : عباس حبیبی

مطلب مورد بحث:

مهارت یادگیری، تکنیکها و روشهای یادگیری بهتر


متاسفانه در سیستم های آموزشی کشور ما درباره مهارت های یادگیری صحبتی نمی شود یا اگر هم صحبتی بشود اغلب به صورت سطحی بوده و عایدی خاصی ندارد.

به نظر شخصی من مهارت یادگیری باید توسط اساتید معتبر به صورت دروس مجزا در مدارس و دانشگاه تدریس شود زیرا این مهارت می تواند کمک بسیار زیادی به دانش آموزان و دانشجویان بکند و نقش پر رنگی در جهت یادگیری عمیق آنها داشته باشد.