Menu
نویسنده مطلب : ابراهیم منصوری

مطلب مورد بحث:

پیتر سنگه و چند جمله کوتاه در مورد تفکر سیستمی


بروکراسی بسیار مزخرف اداری تارهای نامرئی زیادی برای تن کارمند و حتی ارباب رجوع می تند که باعث می شود هزینه ها صدبرابر و وقت و زمان هم قربانی شوند جالب ماجرا اینجاست که هیچ تعاملی برای شناسایی و آسیب شناسی مشکل موجود هم نمی شود و همینطور بدون کارشناسی هر ماه و هرفصل نسخه شفابخششون را می پیچند غافل از اینکه مریض ندیده را نمیشه درمان کرد چه برسد به اینکه مشکل را از اساس حل کرد… .