Menu
نویسنده مطلب : رزا

مطلب مورد بحث:

کتاب پنجمین فرمان نوشته پیتر سنگه درباره سازمان یادگیرنده


ترجمه یک فراز کوتاه از فایل خلاصه کتاب که مربوط به مدل ذهنی است:

در واقع مدل ذهنی ما نه تنها تعیین کننده درک ما از دنیاست بلکه تعیین کننده عملکرد ما نیز هست. مدل های ذهنی ما می توانند تعمیم کلی ساده ای باشند مثل این که مردم قابل اعتماد نیستند یا تئوری های  پیچیده ای مانند فرضیاتی که من در باره نحوه عملکرد افراد خانواده ام دارم. در این میان نکته حائز اهمیت که باید درک شود این است که این مدل ها فعال هستند یعنی به عملکرد ما شکل میدهندمثلا رفتار ما در صورت باور به قابل اعتماد بودن مردم به گونه ای و در صورت باور به غیر قابل اعتماد بودن آنها به گونه ای دیگر خواهد بود.سوال اینجاست که چرا مدل های ذهنی در شکل دهی به رفتار ما تا این حد قدرت دارند؟ بخشی از این قدرت از آنجا ناشی می شود که این مدل ها بر مشاهدات ما اثر دارند. دو فرد با دو مدل ذهنی متفاوت، واقعه یک سانی را به دو گونه متفاوت توصیف میکنند چرا که نگاه هر کدام معطوف به یک سری از جزییات بوده است. زمانی آلبرت انیشتین نوشت: تئوریهای ما تعیین میکنند که چه چیزی را اندازه بگیریم.