Menu
نویسنده مطلب : احمد

مطلب مورد بحث:

دانستن، حفظ کردن و به خاطر سپردن، می‌تواند یکی از اهداف آموزش باشد


اولویت های آموزشی برای کودکان زیر ۷ سال

از شما انتظار می رود بعد از مطالعه این درس

اولویت های سنین مختلف را برای کودکان زیر ۷ سال تشخیص دهید

نحوه چگونگی آموزش این مطالب و مهارت ها به کودکان را بلد باشید

بعضی از استثناهای که با آنها مواجه خواهید شد را تشخیص و راه حل آنرا ارائه دهید