- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : محمد وکیلی

مطلب مورد بحث:

همیشه نمی‌توان از مطالعات آماری، نظریه های علمی استخراج کرد


راه علت و معلولی :
بی احتیاطی در رانندگی –» بالا رفتن آمار تصادفات
خودرو نا ایمن –»بالا رفتن صدمات در تصادفات
همبستگی :
خودروی نا ایمن –» بالارفتن تصادفات
واقعیت آماری بجای نظریه علمی :
کسانی که که هوش بالاتری دارند در زندگی موفق ترند