Menu
نویسنده مطلب : کسری کفاشی

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


یک از این مثال طرح طوبی بود که قرار شد اراضی شیب دار مانند دامنه ی کوه به کشاورز ها بدهند برای توسعه باغ مثلا در آن ها زیتون پرورش داده بشود بدون در نظر گرفتن اینکه زیتون برای چه شهر هایی مناسب است . بعد مدت زمانی طرح طوبی با میلیارد ها هزینه یک طرح شکست خورده به حساب می آید و هیچ نتیجه مطلوبی آن طرح نداشت.