Menu
نویسنده مطلب : علی رضا جعفری

مطلب مورد بحث:

اهمیت ساختار در یادداشت برداری


بسته به اینکه در چه زمینه ای یادداشت برداری می کنیم سبک یادداشت برداری بایستی متفاوت باشد.

اصول یادداشت برداری نباید مهمتر از اصل قضیه بشود فقط به گونه ای باشد که رغبت مراجعه مجدد به یادداشت ها را داشته باشیم.

در بعضی از یادداشت هام من مثالهایی از زندگی شخصیم یا اطرافیان یا آموخته های قبلی ام می یارم.

یادداشت برداری هر چه خلاصه تر باشد بهتر است.